WITAJ W PREMIUM HOME!
DARMOWA DOSTAWA OD 299 zł. ZWROT DO 30 DNI. WYSYŁKA NAWET W 24H.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU PREMIUM-HOME.EU

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”, „Polityka”), która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony internetowej i Sklepu internetowego.

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób zainteresowanych nabyciem Produktów oferowanych w ramach Sklepu internetowego, odwiedzających Sklep internetowy lub Stronę internetową („Kupujący”). Niniejsza Polityka odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez Best Home. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się na Stronie internetowej, lub Sklepie internetowym. Best Home nie ponosi odpowiedzialności za treści lub standardy i polityki prywatności obowiązujące w ramach wszelkich witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się w ramach witryn Best Home.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Ty”, „Użytkownik”). Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenia, w tym w szczególności: „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „przetwarzanie”, „administrator danych”, „przetwarzający” oraz „organ nadzorczy” mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Operatorem Strony internetowej i Sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Best Home Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Zagrody 8a/12, 30-318 Kraków), REGON: 366377920, NIP: 6762520971, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000659467 (Best Home). adres korespondencyjny: Best Home sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 23c, 31-574 Kraków
e-mail: [email protected]
telefon: +48 696 843 940

 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ODWIEDZAJĄCY WITRYNY BEST HOME

Wszyscy odwiedzający („goście”) mogą bez rejestracji korzystać z podstawowych funkcji witryn Best Home, dostępnych pod adresami: Strony internetowa, Sklep internetowy, („Witryny Best Home”, „Witryny internetowe”). Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii („cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych stron i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę internetową. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji, umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam. Dokładny opis celu oraz sposobu zbierania przez nas cookies znajdziesz poniżej.

 

UŻYTKOWNICY

Dostęp do niektórych funkcjonalności Witryn Best Home dla Użytkowników wymaga Rejestracji Konta klienta (pozwalającego na korzystanie z usług oferowanych w ramach Witryn Best Home) („Konto klienta”). Twoje Konto klienta umożliwi uwierzytelnienie w ramach Witryn Best Home i korzystanie z jej Funkcjonalności. Podczas rejestracji możemy wymagać podania określonych danych osobowych koniecznych do uwierzytelnienia, tak aby móc zidentyfikować Cię jako osobę mogącą uzyskać dostęp do Witryn Best Home i jej Funkcjonalności, jak również danych niezbędnych do komunikacji z Tobą.

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących celach:

• do zawarcia umowy z Użytkownikiem i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych Witryn Best Home oraz zapewnieniem dostępu do Funkcjonalności;

• do przekazywania danych osobowych Kupującego w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub Dostawcę Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego;

• dla umożliwienia jak najlepszej współpracy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

• w związku z prowadzeniem profili i fanpage’a w mediach społecznościowych, przesyłaniem newsletter’a, informowaniem o naszej ofercie i oferowanych promocjach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji;

• do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Best Home, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Best Home, tj. utrzymywania relacji z Użytkownikiem, monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Witryn Best Home, poprawy doświadczeń Użytkowników, poprawy wydajności i jakości oraz rozwoju Witryn Best Home, zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Dane w ramach poszczególnych usług zbierane są i przetwarzane w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego, który możesz znaleźć na naszej stronie internetowej: REGULAMIN. Ponadto Best Home może przetwarzać Twoje dalsze dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryn Best Home.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

• imię (imiona) i nazwisko,

• adres korespondencyjny,

• data urodzenia,

• tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,

• numer NIP i REGON,

• adres e-mail,

• numer telefonu,

• inne dane kontaktowe,

• nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,

• numer rachunku bankowego.

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy albo zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie - w zależności od okoliczności - może uniemożliwić rejestrację Konta klienta lub korzystanie z Funkcjonalności Witryn Best Home.

 

JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z rejestracją Konta klienta oraz korzystaniem z Funkcjonalności Witryn Everyday przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4). Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Best Home (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący w szczególności ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Od czasu do czasu możemy poprosić o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych w celach, które mogą być niezwiązane bezpośrednio z korzystaniem przez Ciebie z Witryn Best Home. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z prawa (np. prawa rachunkowego lub podatkowego lub na żądanie udostępnienia danych osobowych właściwym organom zgodnie z prawem) (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania umowy zawartej przez Best Home z Użytkownikiem dotyczącej Zamówienia oraz korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Witryn Best Home, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umowy (co do zasady przez okres sześciu lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła). Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z Best Home lub ustawienia na Koncie klienta.

 

PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)

Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, przesyłania komunikatów, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska).

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Usługodawcy i partnerzy
Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług technicznych, np. usług hostingowych, płatniczych i mailingowych, dla zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Korzystamy w szczególności z następujących usług: hosting, oprogramowanie Sklepu internetowego, usługi płatnicze PayU.pl, usługi analityczne, usługi mailingowe, usługi fakturowania, bazy danych, usługi poczty elektronicznej. Ponadto współpracujemy z dostawcami innych usług wspierających Witryny Best Home, w tym w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta, satysfakcji i bezpieczeństwa Użytkowników. Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje
W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo
Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (i) aktualny stan wiedzy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) ryzyko dla Ciebie.

 

JAKIE POSIADASZ PRAWA?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

• prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

• prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),

• prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: [email protected]. Pamiętaj także, że możesz skorzystać z niektórych praw (np. możesz przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe) logując się na Konto klienta w Witrynach Best Home.

PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Witrynach Best Home.

WŁAŚCIWE PRAWO

Przetwarzanie danych osobowych przez Best Home podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE)

 

Bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy jest dla nas priorytetem. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę cookies, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych witryn i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam. Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszych witrynach internetowych.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Operatorem Strony internetowej i Sklepu internetowego („Witryny internetowe”, „Witryny Everyday”) i administratorem danych osobowych jest Best Home Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Zagrody 8a/12, 30-318 Kraków), REGON: 366377920, NIP: 6762520971, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000659467 (Best Home).

adres korespondencyjny: Best Home sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 23c, 31-574 Kraków
e-mail: [email protected]
telefon: +48 696 843 940

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji lub transmisji danych w sieci bądź prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenia kluczowych usług w oparciu o mechanizmy implementowane na stronie, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, zabezpieczenia przesyłanych danych, etc. (np. mechanizmy koszyka, związane z szyfrowaniem danych przy płatnościach, zapewniające szybkie ładowanie witryny, etc.) („niezbędne cookies”). Inne pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności i wygody użytkownika (np. zapamiętanie danych logowania czy zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny) lub udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych zewnętrznych witryn, w tym potencjalnego wykorzystania w celach reklamowych. Używamy również plików cookie w celu dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników („cookies funkcjonalne i reklamowe”).

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszych Witryn internetowych, w szczególności obsługi prowadzonego przez nas Sklepu internetowego. Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możemy również łączyć te informacje z innymi informacjami uzyskanymi bezpośrednio od Ciebie lub z różnych innych źródeł.

 

JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Korzystamy z niezbędnych cookies w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.) Korzystamy z cookies funkcjonalnych i reklamowych w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Gdy jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia: (i) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

 

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Usługodawcy i partnerzy
Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania Witryn internetowych w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszych Witryn internetowych, lecz przez podmioty trzecie - na przykład - przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych usług. Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje
W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo
Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (i) aktualny stan wiedzy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) ryzyko dla Ciebie.

 

JAKIE POSIADASZ PRAWA?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa: • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii), • prawo do przenoszenia danych, • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, • prawo do usunięcia danych osobowych, • prawo do ograniczenia przetwarzania, • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego), • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: [email protected].

 

PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

ZMIANY ZASAD DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Witrynach internetowych.

WŁAŚCIWE PRAWO

Przetwarzanie danych osobowych przez Best Home podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.