WITAJ W PREMIUM HOME!
DARMOWA DOSTAWA OD 299 zł. ZWROT DO 30 DNI. WYSYŁKA NAWET W 24H.

KONKURS "ULUBIONA MIEJSCÓWKA W WARSZAWIE"

Konkurs trwa od 11 września 2023 r. do 30 września 2023 r.

      
REGULAMIN KONKURSU KONKURS ULUBIONA MIEJSCÓWKA W WARSZAWIE


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Best Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Zagrody 8a/12, 30-318 Kraków, NIP: 6762520971, REGON: 366377920, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000659467 (dalej: „Organizator”) organizuje konkursu pod nazwą  KONKURS ULUBIONA MIEJSCÓWKA W WARSZAWIE (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się 11 września 2023 r., a kończy się 30 września 2023 r., godzina 23:59:59 czasu polskiego.

 

§ 2. Definicje

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, wyrażenia i zwroty użyte w niniejszej Umowie posiadają następujące znaczenie:Komisja Konkursowa ma znaczenie określone w § 5 ust. 1 Regulaminu, Konkurs ma znaczenie określone w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu,

Nagroda oznacza:

- nagroda: 3 kubki Warszawa Cities of The World VIlleroy & Boch.

Organizator ma znaczenie określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

Uczestnik oznacza osobę, która spełnia wymagania określone w § 3 ust. 2 Regulaminu oraz wykonała Zadanie Konkursowe,

Zadanie Konkursowe - zadanie konkursowe: zaobserwuj profil organizatora na Instagramie tj. @premiumhome_homeliving lub profil na Facebooku tj. Premium Home, a także skomentuj post konkursowy na Facebooku umieszczając w komentarzu zdjęcie ulubionej miejscówki w Warszawie z krótkim opisem lub opublikowanie zdjęcia ulubionej miejscówki w Warszawie na swojej tablicy na Instagramie z #ulubionamiejscówkawwarszawie oraz oznaczeniem naszego profilu @premiumhome_homeliving

Warunki wzięcia udziału w konkursie:

1. Zaobserwowanie profili @premiumhome_homeliving na Instagramie lub polubienie profilu Premium Home na Facebooku.

2. Skomentowanie posta konkursowewgo (zdjęcie+opis) lub udostępnienie zdjęcia na Instagramie (zdjęcie+opis+#ulubionamiejscówkawwarszawie+oznaczenie naszego profilu @premiumhome_homeliving)

 

Zwycięzcy zostaną wybrani spośród osób spełniających powyższe warunki.

 

§ 3. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) posiada publiczne i prawdziwe konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook.

3. Z udziału Konkursie wyłączeni są: Organizator, pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

4. Osoba, która spełnia wymagania określone w § 2 ust. 2 powyżej oraz wykona Zadanie Konkursowe bierze udział w Konkursie.

5. Realizując Zadanie Konkursowe Uczestnik oświadcza, iż:
a) zapoznał się z Regulaminem,
b) zaakceptował treść Regulaminu,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu,
d) oświadcza, iż została mu przedstawiona klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (§ 6 ust. Regulaminu).

6. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. Założenie kilku kont na stronie nie będzie uważane za wykonanie Zadania Konkursowego i nie będzie brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub Facebook,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook,
d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook,
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów, obrazów, symboli powszechnie uznanych za obelżywe, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

8. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem drogą mailową, na adres: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

 

§ 4. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a utwór nie był wcześniej publikowany.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagrody - nabywa wyłączną i nieodpłatną licencję do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi wyłącznej i nieodpłatnej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

§ 5. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona losowania i wyłoni 3 Zwycięzców.
3. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzcę najpóźniej w dniu 05.10.2023 r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego.
4. Komisja Konkursowa poinformuje o wynikach Konkursu poprzez zamieszczenie w serwisach: Instagram oraz Facebook listy Zwycięzców ze wskazaniem nazwy profili (kont) Zwycięzców w serwisie Instagram lub Facebook. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie również przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook zawierającej informacje niezbędne do przekazania Nagrody obejmujące:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 5 powyżej danych niezbędnych do przesłania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
8. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
9. Fundatorem Nagród jest Organizator. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie.
11. W Konkursie można otrzymać tylko jedną Nagrodę.
12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§ 6. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej poniżej.

 

§ 7. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: [email protected] W tytule wiadomość powinien znaleźć się dopisek: „Ulubiona miejscówka w Warszawie”. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Wiadomość zawierająca reklamację powinna wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis ze zdjęciem i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację za pomocą wiadomości e-mail.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2022 r., w momencie opublikowania wydarzenia informującego o konkursie na profilach organizatora w serwisach: Instagram i Facebook.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora.
4. Dochód z tytułu uzyskania Nagrody w Konkursie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).
5. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie sygnalizowana na profilach Organizatora w serwisach Instagram i Facebook.
6. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie premium-home.eu
7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
9. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy Instagram oraz Facebook ani podmioty z nim związane.
10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA KONKURS ULUBIONA MIEJSCÓWKA W WARSZAWIE (polityka prywatności)

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Best Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Zagrody 8a/12, 30-318 Kraków, NIP: 6762520971, REGON: 366377920, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000659467 (dalej: „Spółka”).

adres korespondencyjny: ul. Zagrody 8a/12, 30-318 Kraków
e-mail: [email protected]
telefon: (+48) 696 843 940


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu świątecznego Premium Home, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzców powiadomienia o przyznaniu nagród i wydania nagród.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Ciebie w związku z umieszczeniem komentarza pod postem konkursowym:

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
a) nick,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu,
d) adres korespondencyjny,
e) adres poczty elektronicznej.

Podanie danych z ppkt a) jest niezbędne dla udziału w konkursie. Pozostałe dane są niezbędne do wysyłki nagród zwycięzcom.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne dla udziału w konkursie LA BOULE MEMPHIS / PREMIUM-HOME.EU OD NOWA na zasadach określonych w regulaminie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4).

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestnika konkursu, w okresie trwania konkursu (od rozpoczęcia do przesłania nagród zwycięzcom) i rozpatrzenie wszystkich reklamacji.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji. Mogą być jednak przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień i spersonalizowanych ofert w oparciu o historię używania naszego serwisu oraz informacje przesłane do osób, których dotyczą dane. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe partnerom, współorganizatorom, podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne do informowania o naszej działalności, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe także innym podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reorganizacje

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: [email protected].

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy: (i) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, (iii) wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych: (i) jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, (ii) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, (iii) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, (iv) w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych - do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: [email protected]

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.